HAPPY 70TH BIRTHDAY TO MR. SKIP FRYE!


KEEP SHREDDING!